Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Γενικά

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί πλέον ξεχωριστό κομμάτι για όλες τις επιχειρήσεις και η ανάλυση του απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι επιλογές στο τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης ενέργειας έχουν πλέον καθοριστικής σημασίας ρόλο στη προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εντρύφηση των φοιτητών με την έννοια και τις τεχνικές της διαχείρισης ενέργειας, κυρίως σε επίπεδο καταναλωτή.

Βασική παράμετρος του μαθήματος είναι αφενός μεν η διαχείριση ενέργειας ως ξεχωριστό έξοδο μιας επιχείρησης και αφετέρου η περιβαλλοντικής πολιτική που εξετάζει το Πρωτόκολλο του Κιότο και τον θεσμό της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Λέγοντας διαχείριση ενέργειας εννοούμε την διαδικασία εκείνη που το αρχικό της  στάδιο είναι η καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των συσχετίσεων μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής.

Στο επόμενο στάδιο γίνεται αποτίμηση του κόστους ενέργειας και εντοπισμός των σημείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο τελικός στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να προκύψουν οικονομικά οφέλη και να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Στη διδασκαλία συμμετέχει και ο συνεργάτης του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Ε. Μαρινάκης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Για απορίες - ερωτήσεις μπορείτε να στέλνετε email στο: energymanagement@epu.ntua.gr.

Υλικό Μαθήματος
Attachment Size
Μάθημα 01: Εισαγωγή 208.79 KB
Μάθημα 02: Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης 4.03 MB
Μάθημα 03: Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης 402.29 KB
Μάθημα 04 Ενεργειακά Ισοζύγια 484.96 KB
Μάθημα 05 Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων 513.48 KB
Μάθημα 06 Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας 4.94 MB
Μάθημα 07 Σύγχρονοι Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί 5.63 MB
Μάθημα 08 Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ 4.62 MB
Μάθημα 09 Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 5.08 MB
Μάθημα 10 Βαθμοί Απόδοσης Συστημάτων Κλιματισμού 1.13 MB
Μάθημα 11 Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα 7.35 MB
Μάθημα 12 Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα 4.07 MB
Μάθημα 13 Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο της Σχολής ΗΜΜΥ 3.17 MB
Μάθημα 14 Μεθοδολογία Monitoring & Targeting 1.56 MB
Μάθημα 15 Πληροφοριακά Συστήματα Εν. Απόδοσης Κτιρίου 4.19 MB
Μάθημα 16 Δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2.45 MB
Μάθημα 17 Κλιματική Αλλαγή 10.27 MB
Μάθημα 18 Υποστήριξη Αποφάσεων Χάραξης Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 2.07 MB
Μάθημα 19 Πρωτόκολλο του Κιότο 1.37 MB
Μάθημα 20 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης και Σύγχρονα Μοντέλα Οργάνωσης 2.8 MB
Μάθημα 21 Προγράμματα από Κοινού και Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών 2.68 MB
Μάθημα 22 Ρύπανση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία 1.33 MB
Μάθημα 23 Μοντέλα και Τεχνικές Αξιολόγησης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Πολιτικών 1.46 MB
Εξαμηνιαία Εργαστηριακή Άσκηση Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακού Εργαλείου 1.94 MB
Εξαμηνιαία Εργαστηριακή Άσκηση Υπόδειγμα Παρουσίασης 692.34 KB
Οδηγίες Εργαστηριακής Άσκησης 2021-2022 125.01 KB
Ομάδα Α - Εργαστηριακή Άσκηση 122 KB
Ομάδα Β - Εργαστηριακή Άσκηση 121.3 KB
Ομάδα Γ - Εργαστηριακή Άσκηση 120.63 KB
Ομάδα Δ - Εργαστηριακή Άσκηση 120.19 KB