Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 9ου εξαμήνου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και εντάσσεται, ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, στη ροή Ε «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Κλιματική Αλλαγή

Σήμερα, ένα από τα βασικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος που συνδέεται με την ενέργεια είναι η κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί η συνεχής άνοδος της μέσης θερμοκρασίας της γης, ως αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου. Γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι θα πρέπει να ληφθούν προληπτικές δράσεις, πριν οι δυσάρεστες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνουν μη αναστρέψιμες. Προς την κατεύθυνση αυτή στρέφεται πλέον η διεθνής κοινότητα, όπου μέσα από μία σειρά διεθνών συμφωνιών και δεσμευτικών συμβάσεων στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Διαχείριση Ενέργειας

Οι επιλογές στο τομέα της παραγωγής, διανομής και χρήσης της ενέργειας έχουν πλέον καθοριστικής σημασίας ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η ορθή διαχείριση της ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό μέτρο για την αποτελεσματική λειτουργία του ενεργειακού τομέα των χωρών, για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τον περιορισμό της εκροής συναλλάγματος από την εθνική οικονομία. Επιπλέον, η διαχείριση ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξοικονόμηση ενέργειας (μιας επιχειρησιακής μονάδας, ενός κτιρίου, μιας πόλης, κλπ.), καθώς αποτελεί μια συστηματική, οργανωμένη και συνεχή δραστηριότητα.

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος "Διαχείριση Ενέργειας & Περιβαλλοντική Πολιτική" είναι η επαφή των φοιτητών – μελλοντικών μηχανικών – σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας, η έννοια της οποίας συνεχώς επεκτείνεται σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο επαγγελματικής ενασχόλησης.

Επιπλέον, οι φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά στις δράσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Βασική παράμετρος του μαθήματος είναι η περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική όπως αυτή διαμορφώνεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο μέχρι τη συμφωνία του Παρισιού, με τα σχετιζόμενα εργαλεία προώθησης της καθαρής ενέργειας.

Διαλέξεις (όλες οι διαλέξεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας HELIOS)

Μάθημα 01: Εισαγωγή
Μάθημα 02: Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης
Μάθημα 03: Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης
Μάθημα 04: Ενεργειακά Ισοζύγια
Μάθημα 05: Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων
Μάθημα 06: Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας
Μάθημα 07: Σύγχρονοι Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί
Μάθημα 08: Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ
Μάθημα 09: Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
Μάθημα 10: Βαθμοί Απόδοσης Συστημάτων Κλιματισμού
Μάθημα 11: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα
Μάθημα 12: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα
Μάθημα 13: Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο της Σχολής ΗΜΜΥ
Μάθημα 14: Μεθοδολογία Monitoring & Targeting
Μάθημα 15: Πληροφοριακά Συστήματα Εν. Απόδοσης Κτιρίου
Μάθημα 16: Δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Μάθημα 17: Κλιματική Αλλαγή
Μάθημα 18: Υποστήριξη Αποφάσεων Χάραξης Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Μάθημα 19: Πρωτόκολλο του Κιότο
Μάθημα 20: Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης και Σύγχρονα Μοντέλα Οργάνωσης
Μάθημα 21: Προγράμματα από Κοινού και Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών
Μάθημα 22: Ρύπανση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία
Μάθημα 23: Μοντέλα και Τεχνικές Αξιολόγησης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις για εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση καταγραφικού εξοπλισμού για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς και για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης με χρήση κατάλληλου διαδικτυακού εργαλείου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμας HELIOS.

Για απορίες - ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα μπορείτε να στέλνετε email στο: energymanagement@epu.ntua.gr.